Drogpolicy

ÄLVDALENS MOTORKLUBBS ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

Det finns en mängd skäl för ÄMK att, med en policy arbeta för en drogfri idrottsmiljö och för att förebygga skador och problem som kan uppkomma på grund av missbruk av alkohol eller andra droger. Ett helt grundläggande motiv är naturligtvis att idrott och droger inte hör ihop. Andra motiv för att vi skall engagera oss i arbetet mot missbruk är:

  • humanitära skäl
  • säkerhetsskäl
  • prestations- och kvalitetsskäl

Att i samband med träning eller matcher nyttja droger är alltid lika med fusk. Enligt vår
föreningsplan är segrar som vinns med fusk eller ett icke sportsmannamässigt beteende
aldrig värda att vinna. Detta gäller naturligtvis i extra hög grad om fusket består i
användandet av droger.
I arbetet för en drogfri idrottsmiljö inom ÄMK vilar ett särskilt stort ansvar på seniorer,
äldre juniorer och ledare. Dessa kategorier utgör föredömen för våra yngre förare och
måste, bl. a såvitt avser förhållandet till alkohol och droger, uppträda på ett sätt som
medverkar till att föreningens mål i detta och andra avseenden kan förverkligas.

ÖVERGRIPANDE MÅL:

ÄMK skall vara en idrottsförening fri från negativa effekter av alkohol och andra droger.
Vi skall aktivt arbeta för att våra ungdomar får en syn på och ett förhållningssätt till
alkohol och droger som förebygger varje form av missbruk samt medverkar till
sportslighet vid idrottsutövning.

VÅRA STÄLLNINGSTAGANDEN:

  • I samband med idrottsutövning skall alkohol eller droger aldrig förekomma.
  • Det är inte acceptabelt att på ”fritid” använda alkohol eller droger på ett sätt som negativt påverkar prestationen vid följande träningar och tävlingar eller andra sportsarrangemang.
  • Om någon kommer påverkad till träning eller tävling har respektive ledare ansvar för att personen skickas hem. Det är därför ledarens skyldighet att snarast följa upp det inträffade och rapportera till styrelsen.
  • En medlem med missbruksproblem som inte accepterar hjälp och stöd skall göras uppmärksam på att ÄMK kan komma att vidta disciplinära åtgärder.

ANSVARSFÖRDELNING:

Det vilar på styrelsen att fastställa och hålla föreningens alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan ajour. Styrelsen ansvarar vidare för planering och genomförande av kontinuerliga informationsinsatser inom detta område.
Samtliga ledare ansvarar för att misstänkta problem relaterade till alkohol och droger uppmärksammas och åtgärdas.
Det är varje medlems självklara plikt att stödja kamrater som har problem med missbruk.
Styrelsen är en resurs till stöd och hjälp för ledare och enskilda medlemmar.
Föreningen skall så långt resurserna medger även kunna anlita extern expertis för att stödja medlem med missbruksproblem.

Motocross, Skoter & Enduro